Kontaktai: 8 686 90466, info@biokatilas.lt

Vandens suvartojimo normos

Geriamojo vandens normos 2024-02-01


Geriamojo vandens normos 2022-01-12

VANDENS SUVARTOJIMO NORMOS IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMĄ 2023 METAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, 2018-12-12 nutarimo Nr. 1258 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 2019-04-17 nutarimu Nr. 374 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,

UAB „Baisogalos bioenergija“ apskaičiavo ir 2023 m. sausio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 3 patvirtino bendrovės vandens tiekimo teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,96915 kub. m. gyventojui per mėnesį.

Patvirtintas kiekis bus pradėtas taikyti nuo 2023 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 35 str., vartotojai už patiektą vandenį ir priimtą tvarkyti nuotekų kiekį atsiskaito pagal įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

1. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso.

Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,96915 kub. m gyventojui per mėnesį padauginus iš koeficiento 2.

2. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Baisogalos bioenergija“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui) .

Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,96915 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 3. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Baisogalos bioenergija“ turi teisę gyventojų skaičių nustatyti pagal Gyventojų registro tarnybos pateiktą informaciją ar duomenimis, gautais iš seniūnijų (2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 22 str. 6 dalis).

Naujienos